Privātuma politika

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Stats Serviss” ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs iesniegsiet vai esat iesniedzis saistībā ar pakalpojuma veikšanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti, visu nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. 
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Stats Serviss” apliecina, ka savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumu ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti, ja tas nepieciešams noteiktās datu apstrādes nolūkiem.
Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “STATS Serviss”  klientu privātuma politika

 1. Personas datu apstrādes pārzinis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ STATS Serviss” , turpmāk saukta – “STATS Serviss”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003711680

Kroņu iela 11, Rīga, LV-1084

e-pasts: [email protected]

 1. Personas datu apstrādes operators

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STATS Invest”, turpmāk saukta –“STATS Invest”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003636700,

Bērzaunes iela 11A, Rīga, LV-1039

e-pasts:  [email protected]

 1. Kāda ir šīs privātuma politikas darbības joma?

“STATS Serviss” sagatavojis savu Privātuma aizsardzības un datu apstrādes politiku, turpmāk tekstā – Privātuma politika, attiecas uz “STATS Serviss” praksi attiecībā uz informāciju, ko “STATS Serviss” ievāc par tā klientiem un interesentiem, ieskaitot “STATS Serviss” produktu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī “STATS Serviss” interneta vietnes www.statsrent.lv, turpmāk – “Vietne”, apmeklēšanu.

“STATS Serviss” ietilpst STATS grupas uzņēmumu grupā (skatīt http://stats.lv/par-mums/), turpmāk – “STATS grupa”, sastāvā. Jebkādas izmaiņas, ko mēs veiksim šajā Privātuma politikā, tiks publicētas Vietnē.

 1. Kādiem mērķiem STATS Serviss apstrādā Jūsu datus?

“STATS Serviss” iegūst Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat Vietni, sazinieties ar mums, iegādājaties “STATS Serviss”  produktus vai pakalpojumus, izmantojiet mūsu elektroniskos pakalpojumus, pierakstaties jaunumiem vai piedalaties “STATS Serviss” organizētajos pasākumos.

Datu vākšanas un apstrādes mērķi: Līgumsaistību izpilde, krāpšanas riksu novēršana, klientu vai iespējamā klienta kredītspējas vērtēšana vai pārvaldība, drošības īpašuma aizsardzība. Ja “STATS Serviss”  rīcībā būs citi pakalpojumi vai produkti, kas atbildīs Jūsu kritērijiem, mēs varam sazināties ar Jums, izmantojot Jūsu kontaktinformāciju vai mārketinga kanālus, ja esat devuši piekrišanu iepriekšminētajām darbībām.

Mums rūp Jūsu privātums, tāpēc Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks pārdoti vai izpausti trešajām personām mērķiem, kas nav paredzēti šajā politikā, tādējādi piekrītot savu personas datu apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, Jūs piekrītat, ka “STATS Serviss” drīkst apstrādāt Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem (tie var tikt apstrādāti vienam vai vairākiem mērķiem vienlaicīgi).

4.1. Produktu un pakalpojumu nodrošināšanai: “STATS Serviss” drīkst apstrādāt Jūsu personas datus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, slēgtu ar Jums līgumus, nodrošinātu normatīvo aktu prasību un ar Jums noslēgto līgumu izpildi.

4.2. Mārketingam:

4.2.1. Informēšanai, saziņai ar Jums.

“STATS Serviss” drīkst izmantot Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums,  atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums svarīgus brīdinājumus, informāciju un tamlīdzīgus paziņojumus, kas saistīti ar “STATS Serviss” produktiem un pakalpojumiem, lai informētu Jūs par to, ka mūsu pakalpojumi un produkti ir mainījušies un lūgtu Jūs sniegt atsauksmi par mūsu produktiem un pakalpojumiem.

4.2.2. “STATS Serviss”  drīkst Jums nosūtīt komerciālus paziņojumus par “STATS Serviss” vai STATS grupā ietilpstošo uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem, reklāmas un mārketinga akcijām un citām aktivitātēm.

4.2.3. “STATS Serviss”  iekšējās darbības robežās Klientu attiecību pārvaldībai, analīzei, produktu un pakalpojumu attīstīšanai.

4.2.4. “STATS Serviss” drīkst izmantot Jūsu datus, lai iekšēji pārvaldītu, analizētu un uzlabotu attiecības un sadarbību ar saviem klientiem, kā arī uzlabotu un attīstītu STATS grupas produktus un pakalpojumus, analizētu mūsu reklāmu efektivitāti, sniegtu Jums atbilstošus ieteikumus saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem.

4.2.5. “STATS Serviss” Jūsu personas datu apstrādes ietvaros var veikt Jūsu profilēšanu, lai personalizētu piedāvājumus un nodrošinātu Jums visatbilstošāko to saturu.

 1. Kādu informāciju mēs par Jums ievācam?
  – vārds, uzvārds;

– kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);

– klienta vai tml. attiecību sākuma un beigu datums;
– jums nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes un to lietojums;
– jūsu intereses un cita Jūsu sniegtā informācija, piemēram, vēlamā tehnika, pakalpojuma veids, reģions u.tml.;
– Jūsu ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī ar sīkdatnēm un citām līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija;
– e-pasta un tērzēšanas sarakste, cita veida komunikācijas vēsture;
– Jūsu pirkumu vēsture;
– Jūsu atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste;
– Jūsu personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Mēs varam papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu mūsu rīcībā esošu informāciju vai informāciju, ko likumīgi varam saņemt no trešajām pusēm. Mēs to darām mārketinga nolūkos, lai piedāvātu tieši Jums piemērotākos, labākos produktus un pakalpojumus.

6. Kur mēs ievācam Jūsu personas datus?

Lielākā daļa informācijas tiek ievākta klientu attiecību sākumā no anketām, no Jūsu mutvārdos, rakstveidā vai Vietnē sniegtās informācijas, kā arī no programmatūras, sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām laikā, kad Jūs lietojat Vietni vai mūsu ievietotos reklāmas materiālus internetā.

 1. Vai Jūsu personas dati tiek regulāri kopīgoti ar citiem?

“STATS Serviss” nodrošina Jūsu personas datu neizpaušanu trešajām personām ārpus STATS grupas, izņemot, ja šajā Privātuma politikā ir noteikts citādi.

“STATS Serviss” var nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus šajā Privātuma politikā aprakstītajos nolūkos spēkā esošo normatīvo aktu robežās. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā IT pakalpojumi, personas datu pārvaldība un analīze, aptauju un izpētes veikšana un vadīšana, mārketinga pārvaldība, un dažādu kampaņu izpilde, būvniecība, ēku pārvaldīšana u.tml.

“STATS Serviss” var nodot Jūsu personas datus kā daļu no uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, sabiedrības aktīvu pārdošanas vai pakalpojumu pārejas citam pakalpojumu sniedzējam.

Nevienam no šādām trešajām pusēm mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus.

Ņemiet vērā, ka “STATS Serviss” var rasties nepieciešamība izpaust Jūsu personas datus, ja to nosaka spēkā esošie normatīvi. Mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošām iestādēm, ja radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

 1. Vai mēs nodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas?

Bez Jūsu rakstveida piekrišanas mēs nenodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

 1. Datu drošības nodrošināšana

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, “STATS Serviss” ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

 1. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot un aizliegt izmantot

Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kas atrodas “STATS Serviss” datnēs un pieprasīt nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstveidā un jāiesniedz SIA “STATS Serviss” pēc adreses: Kroņu iela 11, Rīga, LV-1084, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka “STATS Serviss” nedrīkst dzēst Jūsu datus, ja ar likumu ir noteikta prasība tos uzglabāt noteiktu laiku, piemēram grāmatvedības, lietvedības u.tml. prasības vai arī, ja ir citi likumīgi pamati datu apstrādei, piemēram, līgumsaistības.

Jums ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības jebkurā laikā aizliegt “STATS Serviss” apstrādāt Jūsu personas datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai, izmantošanai tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumos. Šādā gadījumā Jums ir jānoformē rakstisks pieprasījums un jānosūta uz SIA “STATS SERVISS”  pēc adreses: Kroņu iela 11, Rīga, LV-1084, vai elektroniskā vēstule uz [email protected].

Tomēr, vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūsu datu apstrādes atteikuma gadījumā, mēs  nevarēsim nodrošināt Jūs ar informāciju par pilnu mūsu pakalpojumu un produktu spektru, turklāt Jūs varat palaist garām izdevīgus piedāvājumus.

 1. Piemērojamais likums, ziņošana par pārkāpumiem

Personas datu apstrādi reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī saistītie spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

Lūdzam Jūs, nevilcinoties sazināties ar “STATS Serviss” pa e-pastu [email protected], ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri saistībā ar šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par šīs Privātuma politikas pārkāpumiem.

 1. Izmaiņu veikšana

Laiku pa laikam esam tiesīgi mainīt šo Privātuma politiku. Ja mēs veiksim jebkādas izmaiņas šajā Privātuma politikā, mēs jūs par to informēsim mūsu tīmekļa vietnē www.statsrent.lv, kur jūs varēsiet atrast šīs Privātuma politikas aktuālo versiju. Šobrīd saistošā Privātuma politikas versija ir sastādīta latviešu valodā, lai gan jāņem vērā, ka galvenā ir latviešu valodas versija, pēc kuras attiecīgi tiks veidotas citas versijas citās valodās.

Autortiesības © Stats Rent, 2011 - 2021, Sīkdatņu politiku, Privātuma aizsardzības un datu apstrādes politiku